Ayurmentor

AYURMENTOR

 

Ayurmentor

 |  HOME  |  STUDENTS' DESK  |  PRACTITIONERS' DEN |  ENTREPRENEURS' ZONE  |  VACANCIES  |  JOIN US  |

SYLLABUS

NOTES

QUESTION BANK

PG ENTRANCE TIPS

COLLEGE LIST

USEFUL WEBSITES

JOURNALS- ARTICLES

SCHOLARSHIPS

BOOK SHELF

COMPETITION

PG THESIS

LATEST RESEARCH


NEWS & UPDATE
 
Charak Samhita -Chikitsa Sthan:
Chapter-1 :Abhayamaleekiam rasayanam
·  Bheshajam- swasthasya ojaskaram, arthasya roganrul
·  Synonymous- of bheshajam- chikitsitam vyadhiharam, pathyam, sadhanam,
oushadam, prayaschittam, prasamanam, prakritistapanam, hitam
·  Abheshajam- badhanam- sastradi, sanubhadhanam-dooshivishadi
·  swasthasya ojaskaram- vrishyam, rasayanam- prasamanam too
·  Rsasyanam- kutipravesika, vatatapika
·  contra indication of abhaya
·  Chavyanaprasa & brahmarasayana are described in- 1st chapter abhayamaleekiam
rasayanam
·  Number of rasayana yogas in abhayamaleekiam rasayanam- 6
Chapter-1 : Pranakameeyam rasayanam
·  Sangrahakala of arushkara- jyesta, asadha (grishma), seva in hemantha (margasirsa, pousha)
·  In bhallataka ksoudram 1:8:16 in the sequence madhu, talia, grita
·  Number of rasayana yogas in pranakameeyam rasayanam- 17
Chapter 1 : Karaprachiteeyam rasayanam
·  Kevalamalaka rasayanam described in this chapter
·  Total number of pippali in vardhamana pippali yoga- 1000
·  10-uttama matra, 6-madhyama matra, 3- hrsawa matra
·  Silajatu- 4 types; hema, rajata, tamra, loha- sreshta
·  Days of kanmada seva- 49 days in balavan, adhikadosha. 21 days madhyabala,
madhyadosha. 7 days alpabala, alpadosha.
·  Matra of kanmada- paramam-1 pala, madhyama-1/2 pala, adhama-karsha
Kanmada rasa vipaka virya varna
Swarna tik-mad katu seeta japa
Rajata katu madura seeta sweta
Tamra tikta katu ushna barhik
Lauha lav-tik katu seeta gugulu
·  Contra indication during kanmada seva- vidahi, guru, kulatham
·  Lauham- rasayanam
·  Vatapitta- swarna
·  Kaphapitta- rajata
·  Kapha- tamra
·  Tridosha- lauham
·  Number of rasayana yogas in karaprachiteeyam rasayanam- 16
Chapter 1 : Ayurveda samudhaneeyam Rasayanam
·  Divya rasayanam- 9; brahmasuvarchala, adityaparniny, nari, kashtagodha, sarpa,
soma, patma, aja, neela 
·  Vaidya as pranacharya-
·  After vaidyavidya- trijan
·  Rasayanam- kamyam, ajasrkikam
·  Kamyam- prana ayu medha kamyam
·  Ajasrkikam- grita ksheeradi bakshanam
Chapter-2 Samyoga saramooliyam Vajikaranam
·  Vajikaranam agram- praharsani stree
·  Atulya gotram described here
·  Vajikarana drug should intake after vamana virechanadi sudhikriya.
·  Number of yoge described- 15
Chapter-2 Asithaksheereeyam vajikaranam
·  Vrishya poopalika, vrishya ksheeradi are described here
·  Number of yoge described- 8
Chapter-2 Mashabritaparneeyam vajikaranam
·  Vrishya kevalaksheeram
·  Number of yoge described- 15
Chapter-2 Pumanjatabaleeyam vajikaranam
·  Vrishyam definition
·  sex is prohibited below 16 & above 70
·  Viswaroopasya roopam- suklam
·  Suklapravarthaka bhavas- harshal saratwal soukshymascha paichyliat
gouravat api anuplava bhavascha druthatwat marutasya cha
·  Number of yoge described- 12
Chapter-3 Jwara chikitsitam
·  Synonymous- kshayam, tamas, jwara, papma, mrityu
·  Jwarapravrutty- due to parigraha, rudrakopa in nidana
·  Jwara- 8 V:P:K:VP:VK:PK:SA:AG
·  Sasra nayanam, balavarna hani-poorvaroopa of jwara
·  Jwaradhistanam- mana, sareeram
·  Jwaralakshnam- abhitapam
·  Dwividha jwara- sareeram manasikam, soumya agneya, antarvega bahirvega,
prakritam vaikritam, sadhyam asadhyam,
·  Panchavidha jwara- satatam, santhatam, anyedyu, trideeyaka, chaturthaka.
·  Rasadi dhatugata-7
·  Dosha-8
·  Antarvega jwara- kashtasadhyam
·  Vasanta kapha prakruta jwara- sukhasadhyam
·  Sarat pitta prakruta jwara- sukhasadhyam
·  Varsha vata prakruta jwara- kashtasadhyam
·  Other vaikrita jwara- kashtasadhyam
·  Theekshna jwara vata- 10 days death kapha-12 days death
·  Time of santhata jwara- vata- 7, pitta-10, kapha-12
·  Rasagatam- (amasayajam) santhatam
·  Raktagatam- satatam
·  Raktagatam- anyedyushka
·  Mamsagatam- trideeyaka- trikagrahi-kaphapitta, pristagrahi-vatakapha, sirograhivatapitta
·  Medagatam- chaturthaka- jankhagrahi- kapha, siragrahi- vata
·  Rasa rakta mamsa meda gata jwara- sadhyam
·  Asti majja- krichra
·  Sukragata- asadhyam
·  Abhikhada jwara- vata rakta dusti
·  Abhishanga- kamakrodhadi
·  Rasa indicated in taruna jwara- thikta
·  Yavagu not indicated in - madyaja jwara, grishma, pittakapha, oordharaktapitta
·  Vatapittottara nirama jwara- ksheeram
·  Jwara of rooksha prakriti- snehasadhyam
·  Jeevantiadi anuvasanam
·  Sannipata jwara treatment- kapha» pitta» vata
Chapter-4 Raktapitta chikitsitam
·  Raktapitta asrayam- pliha yakrut, rakthavahihi srotasi
·  Number according to dosha- V:P:K:VP:VK:PK:SA
·  Aanthikam- raktha from all 9 orifice, romakoopa
·  Oordharaktapitta- kaphajam
·  Adhogata raktapitta- vatajam
·  Sasamamsam- vibhandahrit
·  Treatment- lankhanam, sodhanam, samanam.
·  Vasagritam described here.
Chapter-5 Gulma chikitsitam
·  Gulmasthanas- vasti, nabhi, hridaya, parswa(2)
·  Vatagulma chikitsa- sneham» swedam
·  Oordhanabhija gulma- snehapanam, pakwasaya gatam- vasty, both- vasti &
snehapanam
·  Charaka says gulma gets pakwa
·  Tryushnadi gritam, hingu souvarchaladi, hapushadi, pippaliadi gritam hingutrikatuka
choorna, lasunaksheeram, described here
·  Paramam gulma nasanam- vasthy
·  Rohiniadi gritam, trayamanam gritam, amalakadi gritam, drakshadi, vasa gritam,
described here
·  Ksheera shatpala gritam, misrakasneha, bhallatakadyam gritam, danti haritiki,
Chapter-6 Prameha chikitsitam
·  Overuse of dadhi, gramyanoopa rasa, navamannam, gudavikruti causes premeha.
·  Kapha meha- 10; sadhyam, pitta-6; yapyam, vata-4; asadhyam
·  Premeha rogi- 2 types; 1- krisha & durbala- tmt brimhana, 2- stoola & balavan- tmt sodhana
·  Snehana» sodhana» brimhana
·  Ayogya of sodhana do samana
·  Lodrasavam,
·  Pathya- sarodaka, kusodaka, trifalarasam, seethu, madhoodakam, madwikam, yavam,
·  In atiksheena vata premeha is asadhyam
·  Haridra rudhira mootrata without premeha poorvaroopa- rakthapitta
Chapter-7 Kushta chikitsitam
·  Kushta vishesha lakshanam- sparsahani
·  Kushtasrayani- charma, rakta, mamsam, lasika, vasa, pitta, kapha- 7
·  Kushta snghya-18
·  mahakushta, 7 kshudrakushta.-11
·  All kushtas are tridoshajam
·  Mahakushta- kapala, udumbara, mandala, rishyajihwa, pundarikam, sidmam,
kakanam
·  Kshudrakushta- eka, charma, kidibha, vipadika, alasakam, dadru, charmadalam,
pama, vishpodam, sataru, vicharchika
·  Alabu pushpa varna- sidhma
·  Kakanam- asadhyam
·  Kaphala- vatadhika
·  Mandala- Kaphadhika
·  Udumbara- pittadhika
·  Kakanam- tridoshajam
·  vatakapham- sukhasadhyam
·  Kaphapittam, vatapittam- kashtasadhya
·  Vatadhika- snehanam, pittadhika- rakthamoksha, kaphadhika- vamana
·  Kshudrakushta- prachanam, mahakushta- siravyadham
·  Bahudosha- bahusho, alpamatra
·  Rakthamoksha- by prachanam, jaluka, shringa, alabu
·  Kshara- in sparsa nasana kushta
·  Musthadi choornam, madhwasava, kanakabindwarishtam, Sidharthaka snanam,
swetakaraveeradya taila, thikta ikshwaku taila, kanakaksheera tailum, traifalakwatha,
thikta shatpalam gritam, mahathiktam gritam, mahakhadira gritam
·  Switram
·  Malapoo rasa+guda
·  Kilasam- daruna-raktasraya, vataja. charana-mamsasraya, pittaja, switram-medasraya, kaphajam- most potent
Chapter-8
Rajayakshma chikitsitam
·  Pratisyayam, jwaram, kasam, angamardam, sirorujam, swasam, vidbhedam, aruchi, parswasoolam, swarakshayam, amsasanthapam.
·  Rajayakshma rogi survives by- vitbala.
·  swarabheda- V:P:K:R:Kshaya, kasajam, pratisyayajam-7
·  Atisara in rajayakshma by mandagni due to doshakopa
·  Shadroopa of rajayakshma- kasa, jwara, raktapittam parswasoolam, swarabheda,
varchabheda
·  Gokshuradyam gritam, jivantiadi gritam,
·  Presekam- vamanam
·  Yamani shadava, thalisadyam choornam,
·  Brimhana udwarthanam- page 231 jivantiadi udwarthanam
Chapter-9 Unmada chikitsitam
·  Grahabhadha is included in unmada in charaka
·  Avesa of graha
·  Deva- suklapratipatha, trayodasa
·  Rishi- shasti, navami
·  Pitru- dasami, amavasi
·  Gandharva- dwadasa, chaturdasa
·  Yksha- suklapaksha, ekadasi
·  Brahmarakshas- suklapanchami
·  Rakshas, pichach- dwideeya, trideeya, ashtami
·  Hingu souvarchala gritam, kalyanakam gritam, mahakalyanakam gritam,
mahapaishachika gritam, lasunadyam gritam,
·  Puranagritam-10 years old, prapuranakam- more than 10 years
·  Sidharthakadi gritam,
Chapter-10 Apasmara chikitsitam
·  Apasmara attack intervals- vata-15 days, pitta-12 days, kapha-1 month
·  Panchagavya gritam, brahmi gritam, mahapanchagavya gritam,
·  Atatwabhinivesa- moodachittata,
·  Treatment- medyarasayana,
Chapter-11 Kshathakshina chikitsitam
·  By prajnjaparadha, streeprasaktha, rooksalpahara
·  Stree urakshata lakshanam- sarakta mootratwam, parswa prista katigraha
·  Treatment- laksharasa choornam with honey, dakshandam, charakandam,
·  Amritaprasam, swadamstradyam gritam, sarpirguda, sarpirmodaka,
·  Saindhavadi choornam
Chapter-12 Svayadhu chikitsitam
·  Nija sopham- kaphadikam
·  Gandiradyarishta, asta satarishta, punarnavadyarishta, falatrikaristam,
ksharagudika, gudardraka prayoga, kamsaharitaki, yamanikadi gritam
·  Upaseersakam, salookam, vidarika, valayam, taluvidradhi, upajihwika, adhijihwika,
upakusa, dandavidradhi, galaganda, gandamala, - included in sira kandagata sopham
·  Asadhya grandhi- kukshi, udara, gala, marma, stoola, khara
·  Alaji, kshatarogam, vidarika- kaphavata,
·  Vispodam, kaksha-vp,
·  romantika, masoorika -pk, visarpa chikitsa
·  Vridhy-mootravrudhy, medovridhy,
·  Bhagandaram, slipadam, jalagardabham,
Chapter-13 Udara chikitsitam
·  Udara-8
·  prognosis v» p» k»pl»sa»jala in increasing order
·  Badhagudodaram, jalpoaram, kshatodaram death after 15 days
·  Treatment- snehana» swdana» snigdavirechana» kshirapanam
·  Rohitaka gritam,
Takrapanam in udaram
·  Sannipata- trikatu, kshara lavana
·  Vata- pippali, lavanam
·  Pitta- sarkara, madhu
·  Kapha- yamani saindhava ajaji vyosha
·  Pliha- madhu taila vacha sundi satahwa kushta saindhava
·  Dakodari- vyosham
·  Badhodari- hapusha yamani ajaji saindhava
·  Chidrodari- pippali, kshoudra
·  Panchakolagritam, nagaragritam, chitraka gritam, patoladi choornam, narayana
choornam, hapushadyam choornam, neeliniadi choornam,
·  Sastra- in badha, kshudrodaram
Chapter-14 Arsaschikitsitam
·  Arsas- sahaja, uttarakalaja
·  Arsas- adhimamsa vikara
·  Asraya- gudavali, gala, talu, mukha, nasa, karna, akshi, varthma, twak- meda mamsa twak
·  D/d of arsas- grahani, pandu, udara
·  Arsas if untreated leads to- badha gudaodara
·  Takrarishta, chavyadya gritam, nagaradya gritam, pippaliadi gritam, abhayarishta,
dandyarishta, phalarishta, sarkararishta, kanakarishta, kutajadi rasakriya,
picchavasthy, sunishanna charngeri gritam
·  Takra is agroushada in vatakapha arsas
·  sasnehatakra- vp arsas
·  Rooksha takra- kapharsas
·  Time-7,12,15,30 days
Chapter-15 Grahanidosha chikitsitam
·  Aaharaparinama bhavas- madhuram» kapha in amasaya»» amlam»pitta in
pachyamanasaya »» katu »vayu in pakwasaya
·  Bhutagni digests corresponding bhutas in the food
·  Food- kitta, prasada
·  Dhatwagni digests dhatu in sucessive pattern of dhatu
·  Upadhatu-
·  Rasa- styanyam, arthavam
·  Rakta- sira
·  Mamsam- vasa, 6 charma
·  Medas- snayu
·  Kitta of rasa- kapha
·  Kitta of rakta- pitta
·  Kitta of mamsam- khamala
·  Kitta of medas- sweda
·  Kitta of asthy- kesa lomani
·  Kitta of majja- sneha
·  Kitta of charma- akshivit
·  Differential diagnosis of grahani- vatagulma, hridroga, pliha. In grahani kasa & swasa will be there
·  Pitta if increases destroyes agni as in pitta grahani
·  Strishu aharshanam seen in- kapha grahani
·  Vishama theekshnadi agnis may be changed to grahani
·  Dasamuladi gritam, tryushnadi gritam, panchamuladi taila, choornam,
·  Indigested fecus would dip into water.
·  Chitrakadi gudika, pippaliadi choornam,
·  Takra- madhurapaki, good for grahani, udara, arsas, sadhya takram- avidahi, kashaya, ushna, vikashi- good for kapha
·  Takrarishta, chandanadi gritam, nagaradi choornam, bhunimbadi choornam, kiratati choornam, madhookasavam, pindasava, madhwarishta, ksharagudika,
snehamevaparam vidyad durbalanala deepanam nalam snehamasidhasya samayannamsugurvati
·  kravyanmamsam- lakhu, teekshna, ushna, sodhini, agnideepanam
·  Treatment for atyagni description here.
·  Ratro tu hridayamlane....
Chapter-16 Panduroga chikitsitam
·  Types- V P K SA Mrit bhakshna janya
·  Dadimadi gritam, Katukadyam gritam, dandi gritam, haridradi gritam,navayasa
churna, mandura vataka, yogaraja vataka, silajatu vataka, pumarnava mandura,
darvyadi churna, dadriavaleha, mandura
·  Symptom of rudhapatha kamala- tilapista nibha mala
Chapter-17 Hikka swasa chikitsitam
·  Swasa hikka is kaphavata, originated from pitta sthana
·  Prana nasaka hikka- maha, gambhira, vyepeta (yamika)
·  Prana nasaka swasa- maha, oordha, chinna,
·  Treatment of balavan swasasrogi- vamana
·  Treatment of durbala swasasrogi- brimhanam
·  Virechana dravya sidha gritam- swasanasanam
·  Tejovatiadi gritam, dasamuladi gritam,
·  Treatment principle in swasa hikka- kaphavata haram, ushnam, vatanulomanam,
priority in vatasamanam.
·  Karsana is dangerous in swasa hikka roga
Chapter- 18 Kasa chikitsitam
·  Types- V:P:K: kshata, ksahaya bala increses consecutively
·  All kasa leades to kshaya if untreated
·  Kshatakasa- dry cough, then sarakta kasa
·  Jarakasam- yapyam
·  Kandakarigritam, pippaliadi gritam, tryushnadi gritam, rasnadi gritam, chitrakadi
leham,
·  Pitta kasam with sakapha- vamana, pittakasa with less kapha-virechana.
·  Mridwikadi leham, kandakari gritam,
Chapter-19 Atisara chikitsitam
·  Anugradhita atisaram= vatatisaram.
·  Aganturatisaram- bhaya, soka symptoms like vatatisaram
·  Charngeri gritam, chavyadi gritam, pichavasti,
·  Sequence of doshajaya in atisara- V:P:K
Chapter- 20 Chardi chikitsitam
·  Types- V:P:K SA: dwistartham
·  Sarvarasa samasna is the nidana of - tridosha chardy
·  Chardy treatment- lankhanam, anulomanam
Chapter-21 Visarpa chikitsitam
·  Visarpa- vividham sarpayati iti= parisarpa
·  Visarpa- 7 V:P:K:VP:PK:VK:SA
·  Vatapitta- agnivisarpam
·  Vatakapha- grandhivisarpam
·  Kaphapitta- kardamavisarpam
·  Doosya- rakta, lasika, twak, mamsam
·  Bahyayasrayi visarpa- sadhya, antarasrayi- asadhyam, ubhayam- yapyam.
·  Kapha galaganda treatment- like grandhi
·  Principle treatment of visarpa- raktamooksham
Chapter-22 Trishna chikitsitam
·  Trishna poorvaroopam- mukhasosham
·  Types- vata, pita, amaja, rasakshyaja, upasargaja-kastasadhya,
·  Treatment of amaja trishna- kaphachardy
Chapter-23 Visha chikitsitam
·  Vishayoni- ambu,
·  Visha- agniguna, dasagunam, astavegam, 24 upakramam,
·  24 upakramam-mantra arista ulkartana nispidana achushana agni parisheka avagaha raktamoksha vamana vireka upadhana hridayavarana anjana nasya dhuma leha oushada pradhamana pratisarana prativisha samjnastapana lepa mritasanjivana
·  Stavara jangama vishas
Vishavega acc. to dhatu
·  1st- rasa; dahamohadi
·  2nd- rakta; vaivarnya brama.
·  3rd- pisita; mandala, kota
·  4th-doshaja upadravas
·  5th- tamadarsanam,
·  6th- hikka
·  7th-skanda sladhata
·  8th- maranmam
Vishavega of chatushpada
·  1st- bramam
·  2nd- avasada
·  3rd- soona
·  4th-marana by swasa
Vishavega of pakshi
·  1st- dyayati
·  2nd-brama
·  3rd- marana
·  treatment of charmamamsagata visham- dahanam.
·  Vishapanam in which vegam- 7th
·  Gandhahasti agada, mahagandahasti, ksharagudika,
·  Sarpadamstra- 4 nos,
·  Amount of visha on surpadamstra upper-4 drops, lower-3 drops
Chapter-24 Madatyaya chikitsitam
·  Apt madya for vata prakriti- goudika paistikam,
·  Sequence of dosha jaya in madatyaya kapha, pitta, vata.
·  Treatment of madatyaya- samyak madyapanam
·  Ksara+amla: madhura
·  Guna of madya- 14, dasaguna + madhura kashaya, katu tikta
·  Badaripallavotha phena description in jwara and madatyaya
·  Astanga lavanam, ragam, description here
·  Dwamsaka vikshepakam- due to sudden reuse of madya after withdrowel.
Chapter- 25 Dwivraneeya chikitsitam
·  Dwivrana- nija, agantu
·  Vrana types-20
·  Vrana pareeksha-3; darsana, sparsana, prasna
·  Dustavranam- 12 types
·  Vranasthanas-8
·  Vranagandha-8
·  Vranasravas-16
·  Vranadoshas-40
·  Vranaupadrava-16
·  Vranaupakrama-36
·  Charaka has described 36 vranaupakramas
·  Sastrakarma according to charaka- patanam, vyadhnam, chedanam, lekhanam,
prachannam, seevanam
·  Eshana two types- mridu by nala, kadina- loha salaka
·  Utsadana yoga- stanyakara yoga, jeevaneeya gana, brimhaneeya ganam
Chapter-26 Trimarmeeya chikitsitam
·  Mootrakricham-8 types
·  Kshavathu is coming from sringataka marma.
·  Nasarogas are described in trimarmeeyam
·  Mayoora gritam, mahamayoora gritam, described here
·  Kushta & takara are contraindicated in dhoomapanam
·  Kalaka choornam & peetaka choornam, khadiragudika, khadiradi tailam are described here
·  Mahaneela tailum - for palitam.
Chapter-27 Oorustamba chikitsitam
·  Astakatwara tailum described here
·  Snehakriya in oorustambam- anupasayam
Chapter-28 Vatavyadhi chikitsitam
·  Vatavikara-80
·  Antarayama= manyastambha
·  Hanustambham= bahirayamam, dhanustambham
·  Dandakam - asadhyam
·  Gridrasi two types- vataka, vatakapha
·  Koshtagata vata- ksharam, deepanam, pachanam
·  Guda pakwasaya gata vata- udavartha chikitsa
·  Amasayagata vata- vamana» samana
·  Sarvangagata vata- abyanga, niruha, anuvasana.
·  Charmagata vata- sweda, abyanga, avagaha, hridyanna
·  Raktagata vata- virechana, raktamokshana.
·  Mamsa medagata vata- niruha, samana
·  Astimajjagata vata- bahya abyantara sneha
·  Suklagata vata- harshanam, virechanam, sukrakara chikitsa
·  Garbhagata vata- sita madhuka kashmarya sidha ksheeram
·  Hridayagata vata- amsumatee sidha ksheeram
·  Bahu seershagata vata- nasyam, uttarabhakta sneham.
·  Nabhigata vata- vasthi, avapeedhaka sneham
·  Vata with mwdavrita- adyavatha
·  Balatailum, amritadyam tailum, rasnatailum, moolakadi tailum,
·  Numbers of avarana-20
·  Prana- ayu, udana- balam
·  Upadrava if avarana not treated- hridroga, vidradi, pliha, gulma, atisara
·  Silajatu is the best medicine for avarana
Chapter-29 Vatarakta chikitsitam
·  Vatarakta- vatasonitam, khudam, valasakam, adyavatam,
·  Vatarakta- uttana, gambhira
·  Parooshaka gritam, jivaneeya gritam,
·  Ksheera vasthi is indicated in vatarakta
·  Amritakhya taila, khuddaga tailum, satapaka madhuparni tailum, kshirabala, aranaladi tailum, pindatailum,
Chapter-30 Yonivyapat chikitsitam
·  Yoniroga- 20
·  Study comparing with yoniroga of astanga hridaya
·  Balatailum, kasmaryadi gritam,
·  Satavarigritam, pushyanuga choornam,
·  Sukladosham- 8 ; phenilam, tanu, rooksha, vivarnam, pooti pichilam, anyadhatupasamsrishtam, avasada
·  phenilam, tanu, rooksha, avasada- vatika
·  Stanya doshas-8

Sutra Sthan, Chikitsa Sthan, Kalpa Sthan, Siddhi Sthan, Sharir Sthan, Indriya Sthan

Clinical Research  | Hospital Management  | Medical Writing  | Medical Transcription  | Medical Coding