Ayurmentor

AYURMENTOR

 

Ayurmentor

 |  HOME  |  STUDENTS' DESK  |  PRACTITIONERS' DEN |  ENTREPRENEURS' ZONE  |  VACANCIES  |  JOIN US  |

SYLLABUS

NOTES

QUESTION BANK

PG ENTRANCE TIPS

COLLEGE LIST

USEFUL WEBSITES

JOURNALS- ARTICLES

SCHOLARSHIPS

BOOK SHELF

COMPETITION

PG THESIS

LATEST RESEARCHNEWS & UPDATE
   
SUSRUTA SAMHITA NIDANAM
Chapter -1
  Number of chapters in susrutam nidanam- 16
  In which samhita, vatavyadhi nidanam is the first chapter- susrutam
  Neta of dosha- vayu
  Types of vayu- prana, udana, samana, vyana, apana
  Prana- hikka, swasa karanam
  Udana- oordhajatru gatan roga
  Samana- gulma, atisara, agnimandyam
  Vyana- sarvadehagata vyadhi
  Apana- vasthy gudasraya roga
  Vyana+apana- sukladosha, prameham
  Yugapat kopam- dehanasam
  Paripotam occurs when vayu vitiate in - twak
  Vata vitiate along with pittadi- produce signs of pittadi
  Vataraktham, avaranam etc. are discribed in susrutam in - vatavyadhi nidanam
  Vataraktam yapyam if one year old
  Dandapatanakam is krichrasadya
  Bahyayamam if break hip - asadyam
  Kevalavata pakshavatam- asadyam, pittakapha sansarga-sadhyam, dhatukshayajanyam- asadyam
  Apatantrakam- kaphavata rogam
  Ardhidam 3years old & vepadhu- asadyam
  Kroshtukaseersam- vatasonitam
  Padaharsham- kaphavata
  Badhiryam( kaphavata ), karnasoola, mookan, (kaphavata) minminatwam
(kaphavata), thooni, pratooni, admanam, prathyadmanam, asteela, prathyasteela are
described in vatavyadi chapter in susrutam
Chapter 2 Arsa nidanam
  Arsas- 6: V:P:K:R:Sa:Sahaja
  Gudam- 4.5angulam length (ardhapanchangulam) from out to in- samvarani>
visarjani> pravahani total 4"
  Gudavali color- gajatalunibham
  Pittarsas- yakrit, sukajihwa like,
  Kapharsas- gosthana, panasakshi, kareerapa
  Raktarsas- nyagrodhapraroha, vidruma, kakananthikafala,
  Arsas in bahya & madya- sadhyam, arsas in antara vali prathyakyeya
  lingars & yonyarsas, nabhiyarsas, nasarsas, akshyarsas, charmakeelam, are described
in this chapter
  Dosha in charmakeelam- vyanavayu; V:P:K:R
  sansarga arsas-6 types
 
Chapter 3 Asmari nidanam
  Adhistana dosha of asmari- kapha
  Types- V:P:K:Suklam
  Basthagandha mootram- poorvaroopam
  Kukkudanda pratikam- kaphasmari
  Bhallatakasti pratikam, madhuvarnam - pittasmari
  Kadambapushpa pratikam, kandakachitam- vatasmari
  Sarkarameham, sikatameham, bhasmameham- due to asmari
Chapter 4 Bhagandara nidanam
  Vatam- sataponakam
  Pittam- ushtragreevam
  Kapham- Parisravi
  Sambookavarta- sannipatam
  Unmargi- agantukam
  Bhagagudavastipradese daranat- bhagandara
  Apakwa- pitaka
  Pakwa- bhagandara
  Poorvaroopam- katikapalavedana, gudakandu, sopham, daham
  D/d- alparuk, kshipra upasamanam
  Bhagandara seen 2" around gudam
Chapter 5 Kushta nidanam
  Kushta vitiate- twak, lasika, rakta, mamsa
  Kushta -7 mahakushta, 11 kshudrakushta
  Mahakushta- aruna (vatam), oudumbara, rishyajihwa, kapala, kakana(pittam),
pundarika, dadru (kapham)
  Kshudrakushta- stoolarushkam, mahakushta, ekakushtam, charmadalam, visarpam,
sidmam, vicharchika, kidibham, pama, rasaka
  All kushta are tridoshajam
  Sareera krishnata, arunata by- ekakushtam
  Vipadika as kushtabheda by susruta
  Kilasam- V:P:K:
  Asadhya kushta- adibala pravrittam, poundarikam, kakanam
  Charma, rakta, mamsa gata kushta- sadhyam
  Medas- yapyam
  Asthi, majja, suklam- asadhyam
  Kastatara rogam- spread even janmantaram
  in this chapter spreading diseases are described
Chapter 6 Premeha nidanam
  Sarvapremeha lakshana- avila prabhut mutrata
 
  Kapha- udaka ikshu, sura, sikata, sanair, lavana, pishta, sandra, sukla, fena mehamsadhyam
  Pitta- neela, haridra, amla, kshara, manjista, sonita- yapyam
  Vatameha- sarpi, vasa, kshoudra, hasthi,
  Madhumeha not described in varameha by susruta
  Premeha pitaka- saravika, sarshapika, jalini, vinata, putrini, masoorika, alaji, vidarika,
vidradika.
Chapter 7 Udara nidanam
  Udaram- 8 V:P:K:Sa:Pleha, badha, kshata, dakkodaram
  Parisravi- chidrodaram
  Snehapeeta drink cold water - jalodaram results
  All udara finally turned to - jalodaram
chapter 8 Mootagarbha nidanam
  Mootagarbha types- keelam, pratikhuram, beejakam, parikham
  Mootagarbha are aneka sanghya
  Mootagarbha- 8 types; susruta
  Up to 4th month- garbhasravam
  On 5th, 6th month- garbhapata
Chapter 9 Vidradi nidanam
  Asraya of vidradi- asthy
  Doosha- charma, rakta, mamsa, medas
  Types 6; V:P:K:Sa, kahatam, raktham
  Krishna aruna- vata
  Pakwodumbara- pitta
  Sarava sadrusa, pandu- kapha
  Antar vidradi- guda, vasti, mukha, nabhi, kukshi, vamshana, vrikka, yakrut, pleeha,
hridaya, klomam- 11
  Marmasthana vidradhi- kashta sadhyam
  Pus downward life, upwards death, hridayam, vasti, nabhi, - death
  Makkaklla if relieved by 7 days, become pakwa
  Vidradhi, gulma- thulya doshaja
  Asthividradi- tridoshajam
Chapter 10 Visarpa nadi stanaroga nidanam
  asraya of visarpam- twak, mamsa, sonitam
  Visarpam- sarvato visaranacha
  Kaphajavisarpa if ripe- asadyam
  Sannipatam, kshatajam- asadyam
  Nadivranam
  Types- V : P : K : SA : Salyajam
  Pitta nadi- srava in day
   Kapha nadi- srava in night
  Stanaroga
  Stanaroga not occur in virgins
  Definition of stanya
Chapter 11 Grandhi apachi arbuda nidanam
  asraya of grandhi- mamsam, raktam, medas, sira
  Types- V: P: K: meda, sira,
  Apachi
  Area of apachi- hanwasthi, kasham, aksham, bahusandhi, manya, galam
  Apachi- dusturam, varsagananubandhi
  Arbudam
  Types- V : P : K : R, mamsa, medas
  Asraya- mamsa
  Raktarbudam- asadhyam
  Adyaebhudam & dwirarbudam- asadhyam
  Due to kapha medadhikya arbuda not get paka
  Galagandha
  Dosas- vata, kapha, meda
  Meda galagandha- dehanurupa kshaya vrudhi
  Galagandha 1year old- asadhyam
Chapter 12 Vrudhi upadamsa sleepadam
  Vrudhi types-V : P : K : R : Medas, mootram, antram- last two due to vatakopa
  Poorvaroopam- vasti katee muska vedana, marutha nigraha, phalakosha vedana
  Pakwodumbara sankasam- pittavrudhi
  Talafala prakasam- medovrudhi
  Antravrudhi - asadhyam
  Upadamsa- atimaithuna, atibrahmacarya,
  Types- V : P : K : SA : Raktam
  Sleepadam
  Types- V : P : K : kaphadhikam
  After one year- asadhyam
Chapter 13 Kshudraroga nidanam
  Total - 44 nos
  Parivartika, avapadika, nirudhaprakasa, sannirudha gudam, ahipootana, vrisanakachu,
gudabramsam are included in kshudraroga
  Indravrudha, agnirohini, anusayi, padadari, indraluptham- khalityam -rujyam,
darunakam, palitam, ahipootanam are described in this chapter
  Kunakam=kuleenam
  Tilakalakam- tridoshajam
  Vyangam- vata pittam
chapter 14 Sookadosha nidanam
  Sookadosha
  Types- 18
  Sarshapika, astilika, grathitam, kumbhika, alaji, mruditam, sammodapitaka,
avamandham, pushkarika, sparsahahani, uttama, sataponakam, twakpakam,
sonitarbudam, mamrbudam, mamsarbudam, mamsapakam, vidradhi, tilakalakam.
  Mamsarbudam, mamsapakam, lingavidradi, tilakalakam are non curable
Chapter15 Bhagna nidanam
  Types- sandhimuktam, kandabhagnam
  Sandhimuktam- joint dislocation
  Types- ulpishtam, vislistam, vivarthitam, avakshiptam, tiryakshiptam, atikshiptam
  Ulplistam- night pain, swelling
  Vislistam- oedema, pain, limited movements
  Vivarthitam- displaced dislocation
  Avakshiptam- with joint destruction
  Atikshiptam- joint separated
  Tyryak kshiptam- lateral displacement
  Kanda bhagnam- fracture
  Types- karkatakam, aswakarnam, choornitam, pischitam, asthicchalitam,
kandabhagnam, majjanugatam, atipaditam, vakram, chinnam, paaditam, spuditam
  Choornitam, chinnam, atipaditam, majjanugatam- krichrasadhyam
  Krisha, vridha, bala, ksataksheena, kushta, swasinam - krichrasadhyam
  Bhinna kapala, kati, sandhimuktam, jaganam paripishtam- asadhyam
  Madhyama vaya- sukha sadhyam
  Tarunasti- manyati, nalakasti- bhajyati, kapala- vibajyante, ruchakasti- spudanti
Chapter 16 Mukdaroga nidanam
  Numbers-65
  Division; oshta-8, dandamula-15, danda-8, jihwa-5, talu-9, kanda-17, sarva-3
  study mukharoga from book (page 163)
  Dandamula rogam
  Seetadam- kapharakta
  Dandapupputa- kapharakta
  Dandaveshtakam- rakthm
  Soushiram- kapharakta
  Mahasoushiram- tridoshajam
  Paridara- rakthakapha
  Upakusha- pittaraktha
  Vaidarbham- abhikhajanyam
  Vardhanam- vatakopa
  Adhimamsa- kapha
  Nadi- v,p,k,sa,agantukam,
  Dandaroga
  Dalanam- vatakopa
  Krimidanda- vatakopa
  Dandaharsha- vatakopa
  Bhanjagam- kaphavatam
  Syavadandam- raktapittam
  Hanumoksham- vatam
  Jihwagata rogas
  kandakam- v,p,k,
  Alasam- v,p,k,
  Upajihwika- v,p,k,
  Talugata rogas
  Galasundika- kapharaktam
  Tundikeri- kapharaktam
  Adrusham- raktam
  Kachapam-kapham
  Mamsasangatam- kapha
  Thalupupputam- kapha
  Talusosham- vatapittam
  Thalupakam- pittam
  Tundikeri=vanakarpasiphalam
  Kandagatarogas
  Rohini- v,p,k,sa,r
  Kandasalooka- kapham -kolasthimatram
  Adhijihwa-rakta kapham
  Valayam- kapham
  Valasam- kaphavata
  Ekavrundam- kapharaktam
  Vrindam- pittaraktha
  Satagni- tridoshajam asadhyam
  Gilayu- kapharakta
  Galavidradi- tridoshajam like sannipata vidradhi
  Galoukham- rakthakapha
  Swaragnam- vatam
  Mamsatanam- tridoshajam
  Vidari- pittam
  Sarvasara rogas
  V,p,k,r mukhapaka

 Sutra Sthan, Nidan Sthan, Sharir Sthan, Chikitsa Sthan, Uttartantra

Clinical Research  | Hospital Management  | Medical Writing  | Medical Transcription  | Medical Coding